தேவன் இப்போதும் நம்மோடு பேசுகிறாரா?

இந்த கேள்வி சில தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் எழுந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. நம்முடைய ஆண்டவராகிய சிருஷ்டிகர் தம்முடைய சிருஷ்டிப்போடே எப்பொழுதும் பேசவே

Read more

தேவனுடைய வசனம்

தேவனுடைய வசனம் நம் வாழ்வில் என்ன செய்கிறது?

Read more

முதல் ஜெபமும் முடிவு ஜெபமும்

கள்ளனின், முதலும், முடிவும் மற்றும் முக்கியமுமான ஜெபம். லூக்கா 23ஆம் அதிகாரம்.

Read more

அவரைப்போல நாமும்

  ( 1 யோவான் நிருபத்திலிருந்து )  1. அவர் ஒளியில் இருக்கிறதுபோல நாமும். 1:7  2. அவர் நடந்தபடியே நாமும். 2:6  3. அவர் சுத்தமுள்ளவராக இருப்பதுபோல நாமும். 3:3  4.

Read more

வேதவசனத்தினால் உண்டாகும் 7 பிரயோஜனங்கள்

வேதவசனத்தினால் உண்டாகும் 7 பிரயோஜனங்கள். 2 தீமோத்தேயு 3:15-17   1. இரட்சிப்புக்கேற்ற ஞானமுள்ளவனாக்குகிறது.  2. தேவனுடைய மனுஷனாகத் தேறப்பண்ணுகிறது.  3. நற்கிரியைகளுக்கு தகுதிபடுத்துகிறது.  4. உபதேசிக்கிறது.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: