அங்கீகரிக்கப்படாத காயீன்

காயீனும், ஆபேலும் கர்த்தருக்குக் காணிக்கை கொண்டுவந்தனர் (ஆதி 4:1). ஆபேலின் காணிக்கையை கர்த்தர் அங்கீகரித்தார், காயீனின் காணிக்கையோ அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. காரணம், ஆபேலின் காணிகை அங்கீகரிக்கப்படும் முன் தேவன்,

Read more

நீ! நீ! நீ!

“நீயோ, தேவனுடைய மனுஷனே.” 1 தீமோ 6:11 பவுல் தீமோத்தேயுவிற்கு எழுதின நிருபங்களில், “நீ” என்ற வார்த்தையை, பல முறை பயன்படுத்தியுள்ளார். இதோ அவைகள்: ( தீமோத்தேயுவிற்கு

Read more

ஒநேசிமு

“கிறிஸ்துவுக்குள் ஓர் புதிய மனிதனின் வாழ்க்கை நிலை” (பிலேமோனுக்கு எழுதின நிருபத்திலிருந்து) பிலேமோனின் வீட்டில் அடிமையாக இருந்த ஒநேசிமு தன் எஜமானுடைய வீட்டில், தான் செய்த தவறினிமித்தம்,

Read more

தகப்பனின் உள்ளம்

தனது தனயனுடைய நலனை விசாரிக்கும் தன்னிகரற்ற ஓர் அன்பு தகப்பன் தாவீது தனது மகனாகிய அப்சலோமின் நலனை விசாரிக்கும்போது நெஞ்சை உருக்கும் ஓர் நிகழ்வு. ( 2

Read more

அசைக்கப்பட்டும் அபாத்திரமாய்போனவன்

பேலிக்ஸ் அசைக்கப்பட்டும் அபாத்திரமாய்போனவன் தேவன் சிலருடைய வாழ்க்கையில் வேதவசனத்தின் மூலமாகவும், சில நிகழ்வுகளின் மூலமாகவோ, சூழநிலைகளின் மூலமாவோ அசைவை ஏற்படுத்துகிறார். ஒருவருடைய வாழ்க்கை அசைக்கப்படுவதின் நோக்கம், அது

Read more

சோதனையின் நடுவிலே

யோபுவின் புத்தகம், சோதனையின் தீச்சூளையின் வழியாக கடந்துபோகும் போது நம்மை பெலப்படுத்தும் அற்புதமான புத்தகம். சோதனையின் நடுவிலே யோபு கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் ஏராளம், அவைகள் நமக்கும் ஆவிக்குரிய

Read more

எப்பாப்பிரா

1. பிரியமானவன்.  கொலோ.1:7 2. உடன்வேலையாள்.  கொலோ.1:7 3. உண்மையுள்ள ஊழியன். கொலோ.1:7 4. கற்றுகொடுப்பவன். கொலோ.1:7 5. வாழ்த்துகிறவன்.  கொலோ.4:12 6. நல்லுரவுள்ளவன்.  கொலோ.4:12 7. போராடி ஜெபிக்கிறவன்.  கொலோ.4:12

Read more

உண்மையுள்ள ஊழியன்

1. ஆபிரகாம் இருதயத்திலே உண்மை. நெகே.9:7,8 2. மோசே எங்கும் உண்மை. எபி.3:5 3. தாவீது நீதி செய்வதிலே உண்மை. 1 சாமு.26:23 4. எலியா வார்த்தையிலே உண்மை. 1 இராஜா.17:24 5. எசேக்கியா செயலிலே உண்மை. 2 நாளா.31:20 6.

Read more

மோசேயின் ஜெபம் – 1

தேவனுடைய மனிதனாகிய மோசேயின் ஜெபம் (சங்கீதம்), நம்முடைய அனுதின வாழ்வில் தேவனை சார்ந்து வாழும்படி, தேவ சமூகத்தில் நாம் ஏறெடுக்க வேண்டிய ஜெபத்தின் பாடங்களை கற்றுத்தருகிறது. 1.

Read more

பவுலின் சுயவிபர படம்

1 தெசலோனிக்கேயர் 2ம் அதிகாரத்தில் பவுலின் சுயவிபர படம் 1. தைரியமான சுவிசேஷகன் 2:2 2. உத்தம உக்கிராணக்காரன் 2:4 3. ஆசையில்லா அப்போஸ்தலன் 2:5 4. பராமரிக்கும் தாய் 2:7 5. பாரமாயிராத பிரசங்கி 2:9 6. மாதிரியுள்ள பரிசுத்தவான் 2:10 7. அக்கரையுள்ள தகப்பன் 2:12

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: