தேவன் உங்களோடேகூட இருக்க

அன்புக்கும் சமாதானத்துக்கும் காரணராகிய தேவன் உங்களோடேகூட இருக்கும்படி
(2 கொரிந்தியர் 13:11)

1. சந்தோஷமாயிருங்கள்
2. நற்சீர் பொருந்துங்கள்
3. ஆறுதலடையுங்கள்
4. ஏகசிந்தையாயிருங்கள்
5. சமாதானமாயிருங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: