எப்பாப்பிரா

1. பிரியமானவன்.  கொலோ.1:7
2. உடன்வேலையாள்.  கொலோ.1:7
3. உண்மையுள்ள ஊழியன். கொலோ.1:7
4. கற்றுகொடுப்பவன். கொலோ.1:7
5. வாழ்த்துகிறவன்.  கொலோ.4:12
6. நல்லுரவுள்ளவன்.  கொலோ.4:12
7. போராடி ஜெபிக்கிறவன்.  கொலோ.4:12

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: