தன் சகோதரன்

   தன் சகோதரன்  I யோவான் நிருபத்தில்    தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் 1. இருளில் இருக்கிறான்..  1 யோவான் 2:9 ஒளியிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் தன் சகோதரனைப்

Read more

இப்போதும் யாக்கோபே பயப்படாதே

தேவன் தம்முடைய ஜனங்களின் மேல் எவ்வளவாய் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை “பயப்படாதே” என்று ஏசாயா 43ம் அதிகாரத்தின் முற்பகுதியில் விளக்குகிறார்.

Read more

கனவு பெண்மணி

கனவு பெண்மணி
(மகளிர் தினத்தில் மகளிருக்கான ஓர் மடல்)

Read more

சாத்தானின் தந்திரங்கள்

ஏசாயா 36ம் அதிகாரத்திலிருந்து சாத்தானின் தந்திரங்களை அறிந்துகொண்டு விழிப்புடன் இருப்போம்.

Read more

தேவனுடைய வசனம்

தேவனுடைய வசனம் நம் வாழ்வில் என்ன செய்கிறது?

Read more

விசேஷித்தவர்கள்

விசேஷித்தவர்கள் யார்?

Read more

கிருபையைச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்

சங்கீத புத்தகத்திலிருந்து
தேவனே… உமது கிருபையைச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சங்48:9

Read more

குடும்பத்தில் மனைவியின் பங்கு

குடும்பத்தில் மனைவியின் பங்கு Role of wife in the family Companion – தோழியானவள்  ஏன் என்றுகேட்கிறீர்கள். கர்த்தர் உனக்கும் உன் இளவயதின் மனைவிக்கும் சாட்சியாயிருக்கிறார்.

Read more

இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்தில்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் – இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் – உம்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

Read more

கூடார வாழ்க்கையில்

இந்த நிலையில்லாத கூடார வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும்?

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: