கிறிஸ்துவின் எளிமை

தேவாதி தேவன் மானிடனாக வந்தபோது, அவரின் எளிமை நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது.

Read more

கடனாளிகள்

ஆவிக்குரிய கடன்கள்

Read more

என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள்

ஆண்டவரிடத்தில் கொண்டுவரப்பட்டவைகளுக்கு உண்டான ஆச்சரியமான உண்மை சம்பவங்கள்

Read more

என்னைச் சூழ்ந்திருக்கிறது

நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள தேவ காரியங்கள்

Read more

முன்மாதிரி

நாமும் வாழுவோம் முன்மாதிரியுள்ள வாழ்க்கை – வல்லவரின் துணையுடன்!

Read more

அழுகையின் ஆற்றல்

நம்முடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் அழுகை இடம்பெறுகிறது. தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கும்போதும் அழுதுகொண்டே பிறக்கும் நாம், போகும்போது அநேகரை அழ வைத்து விட்டும் போகிறோம், இவையெல்லாம் இயற்கை. ஆயினும், ஆண்டவர் சமூகத்தில் அழுவது ஆற்றல் மிக்கது.

Read more

உள்ளும் புறமும்

வேதத்தில் உள்ளும் புறம்பும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் வேத பகுதிகளிலிருந்து தேவையான சில உண்மைகள்

Read more

காத்துக்கொள்

ஆதாமினால் இழந்துபோன அனைத்து நற்பொருளையும் கிறிஸ்து நமக்கு மீண்டும் கொடுத்துள்ளார். அதை கண்மணி போல் காத்துக்கொள்வது நம் கடமை.

Read more

நாமும் நமது நல்ல மேய்ப்பரும்

ஒரு மேய்ப்பன் தன் ஆடுகளின் சுபாவத்தையும், அதன் இயல்புகளையும் அறிந்து மேய்த்து பராமரிப்பதுபோன்று, ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரின் இயல்பையும் அறிந்து நன்கு பராமரிக்கின்றார்.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: