கர்த்தர் உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார்

“வேலையாள் நிழலை வாஞ்சிக்கிறது” (யோபு 7:2) போல, இன்று மனிதன் நிம்மதிக்காய் நிழல்களைத் தேடி ஓடுகின்றான். நிலையற்ற நிழல்களைத் தேடி நிம்மதி இழந்ததுதான் மிச்சம். ஆமணக்கின் நிழலில்

Read more

தேவனுக்கு பிரியமானது

“சகோதரரே, நீங்கள் இன்னின்ன பிரகாரமாய் நடக்கவும், தேவனுக்கு பிரியமாயிருக்கவும் வேண்டுமென்று…. புத்தி்சொல்லுகிறோம்” (1 தெசலோ 4:1). 1. அவரை விசுவாசிப்பது. எபி 11:6 2. பயத்தோடும் பக்தியோடும்

Read more

மெய்யான சுதந்திரம்

நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் “நாம் இந்தியர்” என்ற எண்ணமும், உணர்வும் குறிப்பிட்ட இரண்டு தினங்களில் நிச்சயமாக இருக்கும். ஒன்று சுதந்திர தினம், மற்றொன்று குடியரசு தினம். நமது இந்திய

Read more

உங்கள் தைரியத்தை விட்டுவிடாதிருங்கள்

எபிரேயர் 10:32 முதல் 39 வரையுள்ள வசனங்களை மூன்று பிரிவாக பிரிக்கலாம். 1. கடந்தகால வாழ்வினை நினை. 10:32-34 2. நிகழ்கால வாழ்வில் கடைபிடி. 10:35,36 3.

Read more

திடன்கொள்ளுங்கள்

நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து, நாம் திடன்கொள்ளும்படி நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறார். 1. திடன்கொள், உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. (மத் 9:2) 2. திடன்கொள், உன் விசுவாசம்

Read more

அடிச்சுவடு

“ஒரே அடிச்சுவடுகளில் நடந்தோமல்லவா.” 2 கொரிந்தியர் 12:18 2 கொரிந்தியர் புத்தகத்தில் அப்.பவுலும் உடன் சகோதரர்களும், கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வாழ்வில் வைத்த அடிச்சுவடு (முன்மாதிரி) என்ன? அப்படி என்ன

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: