நெருக்கத்தின் நேரங்களில்…

நம் தேசம் மிக  நெருக்கமான நிலையை சந்தித்து வருகின்றது. அனைத்து துறைகளிலும் நெருக்கடிகள் முற்றி, மோசமான சூழ்நிலையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம. நெருக்கடியை சமாளிக்க அரசு எடுக்கும் முயற்சிகள்

Read more

புதிதாக்கப்பட்ட மனது

ஒருவனின் மனது இரம்மியமாயிருந்தால் வாழ்க்கை திருப்தியாக இருக்கும் (நீதி 15:13,15). ஆனால், இன்றைக்கு மனிதனின் மனதிலே திருப்தியில்லை (பிர 6:7). முன்னே நாமும் மனதிலே சத்துருக்களாயும் (கொலோ

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: