தேவ சமூகம் என்பது

     “ஆகாமியக் கூடாரங்களில் வாசமாயிருப்பதைப் பார்க்கிலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்துகொள்ளுவேன்” (சங் 84:10) என்கிறார் கோராகின் புத்திரரிலுள்ள இராகத்தலைவன். இதன் காரணம் என்ன

Read more

ஆழ்கடலில் ஆவிக்குரிய பாடங்கள்

ஆவிக்குரிய ஆசிரியரான ஆண்டவர் இயேசுகிறிஸ்து, ஆன்மீக பாடங்களை தம் அன்பர்களுக்கு, வயல்கள், வனாந்திரங்கள், மலைகள், தோட்டங்கள், ஏன் ஆழ்கடலிலும் கற்றுக்கொடுத்தார். ” இதோ, அவருடைய மாணாக்கர்களான சீஷர்கள்,

Read more

கர்த்தர் என்னைச் சேர்த்துக்கொள்ளுவார்

தள்ளிவிடும் உலகில் வாழுகின்றோம், பெற்றோர் பிள்ளைகளையும், பிள்ளைகள் பெற்றோரையும், கணவன் மனைவியையும், மனைவி கணவனையும், எஜமான் வேலைக்காரனையும், படித்தவன் படியாதவனையும், பணக்காரன் ஏழையையும், அழகுள்ளோர் அழகற்றவர்களையும், பெரியவன்

Read more

கர்த்தர் என்னைச் சேர்த்துக்கொள்ளுவார்

தள்ளிவிடும் உலகில் வாழுகின்றோம், பெற்றோர் பிள்ளைகளையும், பிள்ளைகள் பெற்றோரையும், கணவன் மனைவியையும், மனைவி கணவனையும், எஜமான் வேலைக்காரனையும், படித்தவன் படியாதவனையும், பணக்காரன் ஏழையையும், அழகுள்ளோர் அழகற்றவர்களையும், பெரியவன்

Read more

நானோ

அவர்களும், நானும். ” சங்கீதங்களிலிருந்து….” சங்கீதக்காரன் தன்னைச்சுற்றி வாழ்ந்தோரின் வாழ்க்கையையும், கர்த்தருக்குள் தனது வாழ்க்கையையும் வேறுபடுத்தி எழுதினபோது, நானோ என கர்த்தருக்குள்ளான தன்னுடைய அனுபவத்தை எழுதுகிறார். அவர்கள்

Read more

சங்கீதக்காரனுக்கு நலமாய் தோன்றியவைகள்

நல்லவைகளும் நன்மையானவைகளுமாக உலகில் பல காரியங்கள் நமக்கு தோன்றலாம், ஆனால் சங்கீதக்காரனோ தேவனை “நல்லவரும், நன்மை செய்கிறவருமாய்” (சங் 119:68) ருசித்தறிந்தபடியால், தேவன் அருளிய நன்மைகளை பாடுகிறான்.

Read more

உண்மையை உணர்த்தும் உருவகங்கள்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைகளின் சிறப்பு, அவர் தாம் போதிக்க விரும்பும் காரியங்களை உவமைகளின் மூலமாகவும், உருவகங்களின் மூலமாகவும் போதித்தார். அதே முறையை அப்.பவுலும் தன்னுடைய நிருபங்களில்

Read more

நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால்…

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மதசடங்காச்சாரமான வாழ்க்கை அல்ல; கிறிஸ்துவுடனே வாழுகின்ற வாழ்க்கை. பாவத்தில் வாழ்ந்த நாம், இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற நிலையில், “கிறிஸ்துவுடனே சிலுவையிலறையப்பட்டோம்” (கலா 2:20), “கிறிஸ்துவுடனே

Read more

நீ! நீ! நீ!

“நீயோ, தேவனுடைய மனுஷனே.” 1 தீமோ 6:11 பவுல் தீமோத்தேயுவிற்கு எழுதின நிருபங்களில், “நீ” என்ற வார்த்தையை, பல முறை பயன்படுத்தியுள்ளார். இதோ அவைகள்: ( தீமோத்தேயுவிற்கு

Read more

ஒநேசிமு

“கிறிஸ்துவுக்குள் ஓர் புதிய மனிதனின் வாழ்க்கை நிலை” (பிலேமோனுக்கு எழுதின நிருபத்திலிருந்து) பிலேமோனின் வீட்டில் அடிமையாக இருந்த ஒநேசிமு தன் எஜமானுடைய வீட்டில், தான் செய்த தவறினிமித்தம்,

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: