பாடுகளின் பாதையிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கான ஜெபம்

பாடுகளின் பாதையில் பயணித்த பரிசுத்தவான்களுக்காக (தெசலோனிக்கேய விசுவாசிகளுக்காக), பவுல் அப்போஸ்தலன் ஏறெடுத்த பயனுள்ள ஜெபம்.(1தெச 3: 10-13 ) ஸ்தோத்திரத்தோடு துவங்கி …. 1 தெச 3:9

Read more

கர்த்தருடைய கண்கள்

கர்த்தரது கண்களைக் குறித்த தேவனுடைய மனிதர்களின் சாட்சி

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: