மகதலேனா மரியாள் 

உயிர்தெழுந்த கர்த்தர் முதலாவது மகதலேனா மரியாளுக்கு தரிசனமானார். மகதலேனா மரியாளின் வாழ்விலிருந்து சில சிந்தனைகள். மகதலேனா மரியாள் ( யோவான் 20-ம் அதிகாரம் ) 1. அன்புள்ளவள்.

Read more

மேன்மையானதை அறியுங்கள்

 இன்றைய கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையை காணும்போது சாரமற்ற சாதாரண நிலையிலேயே இருக்கிறது. ஒரு இயந்திரத்தனமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். செயல்கள் இருந்தாலும் சீரான வளர்ச்சியில்லை.  

Read more

லூக்கா சுவிசேஷத்தில்  கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபங்கள்

மருத்துவராகிய லூக்கா ஓர் ஜெபப்பிரியர். ஆகையால், தன்னுடைய நூல்களில் ஜெபத்தை பற்றிய அநேக குறிப்புகளை எழுதியுள்ளார். லூக்கா சுவிசேஷத்தில் “கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபத்தினாலுண்டான விளைவுகளை” எழுதுகிறார். இவைகள் நம்முடைய

Read more

விசுவாசத்தினாலே மோசே

விசுவாசத்தினாலே மோசே செய்தவைகள் எபிரேயர் 11ம் ஆதிகாரம் மோசே கொண்டிருந்த விசுவாசம் உலகமாகிய எகிப்தில் மகத்தான காரியங்களை (தியாகங்களை) செய்ய அவரை பெலப்படுத்தியது என்பதனை 7 காரியங்களின்

Read more

நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கவேண்டும்

நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கவேண்டும் யோவான் 3:7  1. மறுபடியும் பிறத்தல் என்றால் என்ன? ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறப்பது. யோவான் 3:5  2. மறுபடியும் பிறத்தல் என்பது எது அல்ல? மாம்சத்தினால் பிறப்பது. யோவான் 3:6

Read more

நம்முடைய அன்பு

அன்பிலே நடந்துகொள்ளுங்கள்  (எபே 5:2) என்று எபேசியர் நிருபத்திலே எழுதுகின்ற பவுல், அதனை எவ்விதமாக நடைமுறை படுத்த முடியும் என்பதை 7 குறிப்புகளில் விவரிக்கிறார். (எபேசியர் நிருபத்திலிருந்து) 1. பரிசுத்தமுள்ள அன்பாயிருக்க வேண்டும். 1:4

Read more

எபிரெயர் நிருபத்தில் கிறிஸ்துவின் மரணம்

கிறிஸ்துவின் மரணத்தை 7 கோணங்களில் எபிரெயர் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் விளக்குகிறார்.  1. மரணத்தை ருசிபார்த்தார் (2:9) – நம் ஒவ்வொருவருக்காக.  2. மரணத்தை உத்தரித்தார் (2:9) – மகிமையினால் முடிசூட்டப்பட்டார்.  3. மரணத்தினால் அழித்தார் (2:14) – மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய

Read more

தேவனால் பிறந்தவனின் அடையாளங்கள்

தேவனால் பிறந்தவனின் அடையாளம் ( 1 யோவான் நிருபத்திலிருந்து ) தேவனால் பிறந்தவர்களை நாம் எப்படி அடையாளம் காண முடியும் ? அப்.யோவான் தனது முதலாவது நிருபத்தில் “தேவனால்

Read more

அப்போஸ்தலனாகிய யோவானின் ஆலோசனைகள் பிள்ளைகளே

அப்போஸ்தலனாகிய யோவானின் ஆலோசனைகள் பிள்ளைகளே ( 1 யோவான் நிருபத்திலிருந்து )  1. பிள்ளைகளே பாவஞ்செய்யாதிருங்கள். 2:1  2. பிள்ளைகளே இது கடைசிக் காலமாயிருக்கிறது. 2:18  3. பிள்ளைகளே அவரில்

Read more

அவரைப்போல நாமும்

  ( 1 யோவான் நிருபத்திலிருந்து )  1. அவர் ஒளியில் இருக்கிறதுபோல நாமும். 1:7  2. அவர் நடந்தபடியே நாமும். 2:6  3. அவர் சுத்தமுள்ளவராக இருப்பதுபோல நாமும். 3:3  4.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: