விசேஷித்தவர்கள்

விசேஷித்தவர்கள் யார்?

Read more

கிருபையைச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்

சங்கீத புத்தகத்திலிருந்து
தேவனே… உமது கிருபையைச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சங்48:9

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: