முன்னேறுதல்

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்ல கொலோசெயர் 2ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து சில ஆலோசனைகள்

Read more

உலகத்தின் பார்வையும் உன்னதத்தின் பார்வையும்

உலகத்தைப் பாராமல் உன்னதத்தை பார்த்து பயணித்தவர்கள்

Read more

நீயோ ஜெபம்பண்ணும்போது

 தம்முடையோர்  எப்படி ஜெபிக்கவேண்டும்? எப்படி ஜெபிக்கக் கூடாது?  என்று ஆண்டவர் நன்றாக விளக்கமளித்துள்ளார்,  ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திலும் உள்ள நாம், எப்படி எவ்வித மனநிலையோடு  ஜெபிக்கவேண்டும் என்பதை வேதாகம

Read more

தேவப் பிரியராயிராமல்

இரை தேடிச் சென்ற பறவையொன்று, புழுக்கள் நிறைந்த கூட்டிற்கு மேல் நின்றது, புழுக்கள் பறவையிடம், நாங்கள் உனக்கு இறையாகின்றோம் ஆனால் ஓர் நிபந்தனை, எங்களில் ஒருப் புழுவை

Read more

வனாந்திரத்தை வளமாக்கிய தேவனுடைய வார்த்தை

வனாந்திரத்தில் உண்டான வல்லமையுள்ள தேவ வார்த்தையை, யோவான் ஸ்நானகனிடத்தில் கேட்டறிந்த திரள் கூட்ட ஜனங்கள், வறட்சியாக்கப்பட்ட வனாந்திர வாழ்க்கையை வளமாக்கினர்.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: