வனாந்திரத்தை வளமாக்கிய தேவனுடைய வார்த்தை

அன்றைய  ரோம சாம்ராஜ்ஜியத்தின் அரசியல் தலைவர்களும், யூத மதத் தலைவர்களும் அக்கால மக்களின் வாழ்வை வனாந்திரமாக்கியிருந்தனர்.  இந்நிலையில்தான், வனாந்திரத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை யோவானுக்கு உண்டாயிற்று (லூக் 3:2), இவ்வாறு வனாந்திரத்தில் உண்டான வல்லமையுள்ள தேவ வார்த்தையை, யோவான் ஸ்நானகனிடத்தில் கேட்டறிந்த  திரள் கூட்ட ஜனங்கள்,  வறட்சியாக்கப்பட்ட வனாந்திர வாழ்க்கையை வளமாக்கினர்.

இதோ, வனாந்திர வாழ்வை வளமாக்கிய தேவனுடைய வார்த்தை

“லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம்  மூன்றாம் அதிகாரம் “

1. கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்தினர். – 3:3 

( தேவன் தங்கள் அருகில் வர )

2. அவருக்கு பாதைகளை செவ்வை பண்ணினர். – 3:3 

( தேவனிடம் நெருங்கி செல்ல )

3. மனந்திரும்புதலுக்கேற்றக் கனிகளைக்  கொடுத்தனர். – 3:8 

( தமது தோட்டத்தில், பராமரித்து பாதுகாத்த தேவனுக்கு )

4. குலப்பெருமையை விட்டு விட்டனர். – 3:8 

( தேவனுக்கு பிள்ளைகளானதால் )

5. ஆடை ஆகாரத்தை, பகிர்ந்துகொண்டனர். – 3:12 

( ஆகாய பறவைகளை அன்றாடம் போஷிக்கும் ஆண்டவரை அறிந்துகொண்டதால் )

6. அநியாயமான  வருமானத்தை மறுத்துவிட்டனர். – 3:13 

( தேவன் நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்பவராகையால் )

7. குற்றஞ்சாட்டுவதை நிறுத்தினர். – 3:14 

( தேவனுக்கு முன் தாங்களும் குற்றவாளிகள் எனும் உண்மையை அறிந்ததினால்  )

8. போதும் என்ற மன திருப்தி அடைந்தனர். – 3:14 

( தேவனே  எல்லாவற்றிற்கும் போதுமானவரானதால் )

9. தவறான யோசனையை தவிர்த்தனர். – 3:15-16 

( வரப்போகும் வல்ல தேவனின் வருகையின் உண்மையை  அறிந்துகொண்டதால் )

தேவ வார்த்தையை வாஞ்சையுடன் கேட்போரின் வனாந்திர வாழ்க்கையை வளமாக்கிய தேவனுடைய வார்த்தை இன்றும் மாறாமலிருக்கிறது. 

“கர்த்தர் வனாந்திரத்தை ஏதேனைப்போலவும், கர்த்தரின் தோட்டத்தைப் போலவும் ஆக்குவார்.” ஏசா 51:3

K. ராம்குமார் ஓசூர்

One thought on “வனாந்திரத்தை வளமாக்கிய தேவனுடைய வார்த்தை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: