பாதுகாக்கும் தேவன்

நம்முடைய சூழ்நிலைகளின் நடுவே, “பாதுகாக்கும் தேவன்” உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து, அவரை மகிமைப்படுத்துவோம்.

Read more

கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார்

“நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்” என்று கர்த்தர் ஏன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார்?

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: