நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கவேண்டும்

நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கவேண்டும்
யோவான் 3:7

 1. மறுபடியும் பிறத்தல் என்றால் என்ன?
ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறப்பது. யோவான் 3:5

 2. மறுபடியும் பிறத்தல் என்பது எது அல்ல?
மாம்சத்தினால் பிறப்பது. யோவான் 3:6

 3. மறுபடியும் பிறந்ததை எப்படி அறிய முடியும்?
   உணர முடியும். யோவான் 3:8

 4. யார் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும்?
எல்லோரும்யோவான் 3:9,10

 5. மறுபடியும் பிறக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேண்டும். யோவான் 3:12,15,16

 6. மறுபடியும் பிறக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட மார்க்கம் என்ன?
கிறிஸ்துவின் சிலுவை. யோவான் 3:14

7. மறுபடியும் பிறவாவிட்டால்…?
ஆக்கினைத் தீர்ப்பு. யோவான் 3:17,18

நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறீர்களா…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: