பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம்

தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தில் தேவஞானமுள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டியது அவசியம். தேவஞானமென்பது லெளகிகமானதல்ல, அது பரத்திலிருந்து இறங்கிவருவதாகும். அந்த பரமஞானத்தின் 7 தன்மைகளை யாக்கோபு தனது புத்தகத்தில் விளக்குகிறார்.

பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம். யாக் 3:17

1. சுத்தமுள்ளது
2. சமாதானமுள்ளது
3. சாந்தமுள்ளது
4. இணக்கமுள்ளது
5. இரக்கமும், நற்கனிகளும் நிறைந்தது
6. பட்சபாதமில்லாதது
7. மாயமற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: