லூக்கா சுவிசேஷத்தில்  கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபங்கள்

மருத்துவராகிய லூக்கா ஓர் ஜெபப்பிரியர். ஆகையால், தன்னுடைய நூல்களில் ஜெபத்தை பற்றிய அநேக குறிப்புகளை எழுதியுள்ளார். லூக்கா சுவிசேஷத்தில் “கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபத்தினாலுண்டான விளைவுகளை” எழுதுகிறார். இவைகள் நம்முடைய ஜெபவாழ்விற்கு நல்லதொரு பாடங்கள்.

 1. ஜெபம் வானத்தை திறக்கும். லூக். 3:21
 2. ஜெபம் வல்லமையை விளங்கப்பண்ணும். லூக். 5:16,17
 3. ஜெபம்  சரியானதை தெரிந்தெடுக்கும். லூக். 6:12,13
 4. ஜெபம் மறுரூபப்படுத்தும். லூக். 9:29
 5. ஜெபம் விசுவாசத்தில் உறுதிப்படுத்தும். லூக். 22:32
 6. ஜெபம் வியாகுலத்தில் பெலப்படுத்தும். லூக். 22:41-43
 7. ஜெபம் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தும். லூக். 23:34,42,46,47

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: