குடும்பத்தில் மனைவியின் பங்கு

குடும்பத்தில் மனைவியின் பங்கு

Role of wife in the family

  1. Companion – தோழியானவள் 

ஏன் என்றுகேட்கிறீர்கள். கர்த்தர் உனக்கும் உன் இளவயதின் மனைவிக்கும் சாட்சியாயிருக்கிறார். உன் தோழியும் உன் உடன்படிக்கையின் மனைவியுமாகிய அவளுக்கு நீ துரோகம் பண்ணினாயே. மல்கியா 2:14

Yet ye say, Wherefore? Because the LORD hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously: yet is she thy companion, and the wife of thy covenant. Malachi 2:14

  1. Crown – கிரீடமானவள்

குணசாலியான ஸ்திரீ தன் புருஷனுக்குக் கிரீடமாயிருக்கிறாள்; இலச்சை உண்டுபண்ணுகிறவளோ அவனுக்கு எலும்புருக்கியாயிருக்கிறாள். நீதிமொழிகள் 12:4

A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones. Proverbs 12:4

  1. Good – நன்மையானவள்

மனைவியைக் கண்டடைகிறவன் நன்மையானதைக் கண்டடைகிறான்; கர்த்தரால் தயையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான். நீதிமொழிகள் 18:22

Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the LORD. Proverbs 18:22

  1. Weaker – பெலவீனமானவள்

அந்தப்படியே புருஷர்களே, மனைவியானவள் பெலவீன பாண்டமாயிருக்கிறபடியினால், உங்கள் ஜெபங்களுக்குத் தடை வராதபடிக்கு, நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களுடனே வாழ்ந்து, உங்களுடனேகூட அவர்களும் நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுகிறவர்களானபடியினால், அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய கனத்தைச் செய்யுங்கள். 1 பேதுரு 3:7

Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered. 1 Peter 3:7

  1. Submissive –  கீழ்ப்படிகிறவள்

இப்படியே பூர்வத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருந்த பரிசுத்த ஸ்திரிகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள். 1 பேதுரு 3:5

அந்தப்படியே சாராள் ஆபிரகாமை ஆண்டவன் என்று சொல்லி, அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தாள். நீங்கள் நன்மைசெய்து ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படாதிருந்தீர்களானால் அவளுக்குப் பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள். 1 பேதுரு 3:6

For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands: 1 Peter 3:5

Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord: whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. 1 Peter 3:6

  1. Reverent – பயபக்தியானவள்

எப்படியும், உங்களிலும் அவனவன் தன்னிடத்தில் அன்புகூருவதுபோல, தன் மனைவியிடத்திலும் அன்புகூரக்கடவன். மனைவியும் புருஷனிடத்தில் பயபக்தியாயிருக்கக்கடவள். எபேசியர் 5:33

Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband. Ephesians 5:33

  1. Loving – அன்புள்ளவள்

தேவவசனம் தூஷிக்கப்படாதபடிக்குப் பாலிய ஸ்திரீகள் தங்கள் புருஷரிடத்திலும், தங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலும் அன்புள்ளவர்களும், தீத்து 2:4

That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, Titus 2:4

  1. Trust worthy – நம்பத்தகுந்தவள் 

அவள் புருஷனுடைய இருதயம் அவளை நம்பும் : அவன் சம்பத்துக் குறையாது.
நீதிமொழிகள் 31:11

The heart of her husband doth safely trust in her, so that He shall have no need of spoil. Proverbs 31:11

SHALOM STEWARD 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: