நமக்கு தேவையான இருதயம்

தேவனே, இவ்வித இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும்.
 யாத்திராகமம் 35

1. ஞானமுள்ள இருதயம். யாத் 35:10
2. எழுப்புதலுள்ள இருதயம். யாத் 35:21, 26
3. வேலை செய்யும் இருதயம். யாத் 35:25, 26
4. உற்சாகமான இருதயம். யாத் 35:29
5. கொடுக்கும் இருதயம். யாத் 35:29, 22, 23
6. போதிக்கும் இருதயம். யாத் 35:34
7. நிரப்பப்பட்ட இருதயம். யாத் 35:35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: