எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று

எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று

(1 பேதுரு 4:7-11)

ஆகையால்…

1. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள். 7 வச.

2. ஜெபம்பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாயிருங்கள். 7 வச.

3. ஊக்கமான அன்புகூறுங்கள். 8 வச.

4. முறுமுறுப்பில்லாமல் உபசரியுங்கள். 9 வச.

5. நல்ல உக்கிராணக்காரர் போல உதவி செய்யுங்கள். 10 வச.

6. தேவனுடைய வசனத்தின்படி போதியுங்கள். 11 வச.

7. தேவனை மகிமைப்படுத்துவதையே செய்யுங்கள். 11 வச.

Vivekk7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: