தேவனே உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன்

இன்றைய கிறிஸ்தவத்தில், தேவனுக்கு செலுத்தப்படும் ஸ்தோத்திரங்களில் தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட உலக நன்மையே பெரிதென்னப்படுகிறது, ஆனால் தேவ மனிதனாகிய பவுலோ, உன்னத நன்மைகளுக்காகவே தேவனை ஸ்தோத்தரிப்பதை காணமுடிகிறது

பவுலின் ஸ்தோத்திரங்கள்…

1. இருளின் உலகிலிருந்த என்னை, ஒளியின் உலகிற்கு உட்படுத்தியவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். கொலோ 1:13

2. என்னை உண்மையுள்ளவனென்றெண்ணி, ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தினபடியால் உம்மைஸ்தோத்தரிக்கிறேன். 1 தீமோ 1:12

3. பரலோகத்தைப் பற்றின, நம்பிக்கைக்காக உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். கொலோ 1:4 – 5

4. உலகெங்கிலும் பரவிவரும், கிறிஸ்துவின் மீது வைக்கப்படும், விசுவாசத்திற்காக உம்மைஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ரோ 1:8

5. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக, பெற்றுக்கொண்ட எல்லாவிதமான சம்பூரண, ஆசீர்வாதங்களுக்காக உம்மைஸ்தோத்தரிக்கிறேன். 1 கொரிந்தி 1:5 – 6

6. கிறிஸ்துவின் வருகைவரை வழிநடத்துவதற்காக உம்மைஸ்தோத்தரிக்கிறேன். பிலி 1:5 – 6

7. கண்ணீர், களிப்பாகுமென்ற வாஞ்சையோடு உம்மைஸ்தோத்தரிக்கிறேன். 2 தீமோ 1:3 – 4

உலக நன்மையை பார்க்கிலும், 
உன்னத நன்மைக்காக செலுத்தப்படும் 
ஸ்தோத்திரங்கள் வலிமையானது.

ஆயிரம் ஸ்தோத்திரமே இயேசுவே பாத்திரரே…

K. Ramkumar Hosur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: