நித்தியமானவைகள் 

நித்தியமானவைகள்
எபிரெயர் நிருபத்திலிருந்து

1. நித்திய இரட்சிப்பு. 5:9
2. நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு. 6:2
3. நித்திய பிரதான ஆசாரியர். 6:20
4. நித்திய மீட்பு. 9:12
5. நித்திய ஆவி. 9:14
6. நித்திய சுதந்தரம். 9:15
7. நித்திய உடன்படிக்கை. 13:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: