முன்னேறுதல்

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்ல கொலோசெயர் 2ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து சில ஆலோசனைகள்

Read more

நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால்…

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மதசடங்காச்சாரமான வாழ்க்கை அல்ல; கிறிஸ்துவுடனே வாழுகின்ற வாழ்க்கை. பாவத்தில் வாழ்ந்த நாம், இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற நிலையில், “கிறிஸ்துவுடனே சிலுவையிலறையப்பட்டோம்” (கலா 2:20), “கிறிஸ்துவுடனே

Read more

எப்பாப்பிரா

1. பிரியமானவன்.  கொலோ.1:7 2. உடன்வேலையாள்.  கொலோ.1:7 3. உண்மையுள்ள ஊழியன். கொலோ.1:7 4. கற்றுகொடுப்பவன். கொலோ.1:7 5. வாழ்த்துகிறவன்.  கொலோ.4:12 6. நல்லுரவுள்ளவன்.  கொலோ.4:12 7. போராடி ஜெபிக்கிறவன்.  கொலோ.4:12

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: