பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம்

தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தில் தேவஞானமுள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டியது அவசியம். தேவஞானமென்பது லெளகிகமானதல்ல, அது பரத்திலிருந்து இறங்கிவருவதாகும். அந்த பரமஞானத்தின் 7 தன்மைகளை யாக்கோபு தனது புத்தகத்தில்

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: