இப்போதும் யாக்கோபே பயப்படாதே

தேவன் தம்முடைய ஜனங்களின் மேல் எவ்வளவாய் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை “பயப்படாதே” என்று ஏசாயா 43ம் அதிகாரத்தின் முற்பகுதியில் விளக்குகிறார்.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: