நமக்கு தேவையான இருதயம்

தேவனே, இவ்வித இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும்.  யாத்திராகமம் 35 1. ஞானமுள்ள இருதயம். யாத் 35:10 2. எழுப்புதலுள்ள இருதயம். யாத் 35:21, 26 3. வேலை செய்யும் இருதயம். யாத் 35:25, 26 4. உற்சாகமான இருதயம்.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: