இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு

கிறிஸ்துவின் அன்பு எப்படிப்பட்டது ? How deep is the love of Christ எவ்வளவு தான் சிந்தித்தாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஆழத்தை நாம் அறிந்துணர முடியாது.

Read more

தகப்பனின் உள்ளம்

தனது தனயனுடைய நலனை விசாரிக்கும் தன்னிகரற்ற ஓர் அன்பு தகப்பன் தாவீது தனது மகனாகிய அப்சலோமின் நலனை விசாரிக்கும்போது நெஞ்சை உருக்கும் ஓர் நிகழ்வு. ( 2

Read more

நம்முடைய அன்பு

அன்பிலே நடந்துகொள்ளுங்கள்  (எபே 5:2) என்று எபேசியர் நிருபத்திலே எழுதுகின்ற பவுல், அதனை எவ்விதமாக நடைமுறை படுத்த முடியும் என்பதை 7 குறிப்புகளில் விவரிக்கிறார். (எபேசியர் நிருபத்திலிருந்து) 1. பரிசுத்தமுள்ள அன்பாயிருக்க வேண்டும். 1:4

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: