வீழ்ச்சி, விளைவு, விபரீதம்

மனிதனின் வீழ்ச்சியின் விளைவுகள் – கிறிஸ்து சகித்த விபரீதங்கள் – 7  ஆதியாகமம் 3:16-19 1. வேதனை 3:16 – ஏசா 53:11, 3 2. கீழ்ப்படுதல்

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: