கிறிஸ்துவின் மரணத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம்

கிறிஸ்துவின் மரணத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ( ரோமர் நிருபத்திலிருந்து )  * மனுஷன் தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாயிருப்பது எப்படி? யோபு 25:4 * தேவனே மனிதனை நீதிமானாக்குகிறவர். ஏசா 45:24,

Read more

வீழ்ச்சி, விளைவு, விபரீதம்

மனிதனின் வீழ்ச்சியின் விளைவுகள் – கிறிஸ்து சகித்த விபரீதங்கள் – 7  ஆதியாகமம் 3:16-19 1. வேதனை 3:16 – ஏசா 53:11, 3 2. கீழ்ப்படுதல்

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: