உண்மையுள்ள ஊழியன்

1. ஆபிரகாம் இருதயத்திலே உண்மை. நெகே.9:7,8 2. மோசே எங்கும் உண்மை. எபி.3:5 3. தாவீது நீதி செய்வதிலே உண்மை. 1 சாமு.26:23 4. எலியா வார்த்தையிலே உண்மை. 1 இராஜா.17:24 5. எசேக்கியா செயலிலே உண்மை. 2 நாளா.31:20 6.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: