நம்முடைய அன்பு

அன்பிலே நடந்துகொள்ளுங்கள்  (எபே 5:2) என்று எபேசியர் நிருபத்திலே எழுதுகின்ற பவுல், அதனை எவ்விதமாக நடைமுறை படுத்த முடியும் என்பதை 7 குறிப்புகளில் விவரிக்கிறார். (எபேசியர் நிருபத்திலிருந்து) 1. பரிசுத்தமுள்ள அன்பாயிருக்க வேண்டும். 1:4

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: