கிறிஸ்துவின் எளிமை

தேவாதி தேவன் மானிடனாக வந்தபோது, அவரின் எளிமை நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: