என்னைச் சூழ்ந்திருக்கிறது

நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள தேவ காரியங்கள்

Read more

காத்துக்கொள்

ஆதாமினால் இழந்துபோன அனைத்து நற்பொருளையும் கிறிஸ்து நமக்கு மீண்டும் கொடுத்துள்ளார். அதை கண்மணி போல் காத்துக்கொள்வது நம் கடமை.

Read more
%d bloggers like this: