மேன்மையானதை அறியுங்கள்

 இன்றைய கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையை காணும்போது சாரமற்ற சாதாரண நிலையிலேயே இருக்கிறது. ஒரு இயந்திரத்தனமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். செயல்கள் இருந்தாலும் சீரான வளர்ச்சியில்லை.  

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: