மேன்மையானதை அறியுங்கள்

 இன்றைய கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையை காணும்போது சாரமற்ற சாதாரண நிலையிலேயே இருக்கிறது. ஒரு இயந்திரத்தனமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். செயல்கள் இருந்தாலும் சீரான வளர்ச்சியில்லை.  

Read more
%d bloggers like this: