இவைகள் வரக் காத்திருக்கிற நீங்கள்…

கர்த்தருடைய வருகையை “ஆவலோடே” (3:12) எதிர்பார்க்கிக்கிற நாம், எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றும் ஆலோசனை கூறி பேதுரு தனது நிருபத்தை முடிக்கின்றார்.

Read more

இனிவரும் காலம் குறுகினதானபடியால்

வருடத்தின் கடைசியை நோக்கி பயணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நாம், வருகையின் கடைசி காலத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம்.  சத்துருவும் தனக்கு கொஞ்ச காலம் தான் இருக்கிறது

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: