தன் சகோதரன்

   தன் சகோதரன்  I யோவான் நிருபத்தில்    தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் 1. இருளில் இருக்கிறான்..  1 யோவான் 2:9 ஒளியிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் தன் சகோதரனைப்

Read more

தேவனால் பிறந்தவனின் அடையாளங்கள்

தேவனால் பிறந்தவனின் அடையாளம் ( 1 யோவான் நிருபத்திலிருந்து ) தேவனால் பிறந்தவர்களை நாம் எப்படி அடையாளம் காண முடியும் ? அப்.யோவான் தனது முதலாவது நிருபத்தில் “தேவனால்

Read more

அப்போஸ்தலனாகிய யோவானின் ஆலோசனைகள் பிள்ளைகளே

அப்போஸ்தலனாகிய யோவானின் ஆலோசனைகள் பிள்ளைகளே ( 1 யோவான் நிருபத்திலிருந்து )  1. பிள்ளைகளே பாவஞ்செய்யாதிருங்கள். 2:1  2. பிள்ளைகளே இது கடைசிக் காலமாயிருக்கிறது. 2:18  3. பிள்ளைகளே அவரில்

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: