உம்முடைய முகத்தையே தேடுவேன் கர்த்தாவே

உம்முடைய  முகத்தையே தேடுவேன் கர்த்தாவே. சங் 27:8 சமய சந்தர்ப்பங்களில் மாறுகிறது மனித முகம் ஆபேலின் மீதான பொறாமையினால் மாறியது காயீனின் முகம். யாக்கோபின் மீதான கோபத்தினால்

Read more

உன்னதங்களிலிருந்து தேவன் அளிக்கும் பங்கு

யோசேப்பு உணவை பங்கிட்டான், எகிப்தியர் விளைச்சலில் ஒரு பங்கை அரசுக்கு அளித்தனர், ஆசாரியனுக்கு பலியின் இறைச்சியை பங்கிட்டனர், யோசுவா நிலங்களை பங்கிட்டான், கொள்ளையடித்த பொருளை, கொள்ளையர்கள்  பங்கிட்டுக்கொண்டனர்.

Read more

நிறைவான பலன்

கர்த்தரிடத்தில் வந்ததால் ரூத் பெற்ற நிறைவான பலன்.

Read more

நித்தியமானவர் அருளும் நித்திய ஆசீர்வாதங்கள்

நம்முடைய தேவன் நித்தியமானவர், ஆகையால் அவர் அருளும் ஆசீர்வாதங்களும் நித்தியமானவைகளே! 1. நித்திய ஜீவன்.  1 யோவா.2:25 2. நித்திய மகிழ்ச்சி.  ஏசாயா.61:7 3. நித்திய மகிமை.  1 பேதுரு.5:10 4.

Read more

கர்த்தரின் நாமத்தை அறிந்தவனுக்கு கிடைக்கும் ஆசீர்வாதம

கர்த்தர் மேல் வாஞ்சையாயிருந்து, அவர் நாமத்தை அறிந்தவனுக்கு கிடைக்கும் ஆசீர்வாதம். சங்கீதம் 91:14-16 1. அவனை விடுவிப்பேன். 91:14 2. அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன். 91:14 3. அவனுக்கு

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: