மனத்தாழ்மை

   மனத்தாழ்மை என்பது கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் ஒர் சிகரம். இன்று அநேகரிடம் சரீரத்தாழ்மை இருக்கிறது ஆனால், மனத்தாழ்மை இல்லை என்பது வேதனைக்குரிய ஒன்று. கர்த்தரை சேவிக்கும்படி அழைக்கப்பட்ட நமக்கு

Read more

தகப்பனின் உள்ளம்

தனது தனயனுடைய நலனை விசாரிக்கும் தன்னிகரற்ற ஓர் அன்பு தகப்பன் தாவீது தனது மகனாகிய அப்சலோமின் நலனை விசாரிக்கும்போது நெஞ்சை உருக்கும் ஓர் நிகழ்வு. ( 2

Read more

நமக்கு தேவையான இருதயம்

தேவனே, இவ்வித இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும்.  யாத்திராகமம் 35 1. ஞானமுள்ள இருதயம். யாத் 35:10 2. எழுப்புதலுள்ள இருதயம். யாத் 35:21, 26 3. வேலை செய்யும் இருதயம். யாத் 35:25, 26 4. உற்சாகமான இருதயம்.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: