சீனாய் மலையிலா? சீயோன் மலையிலா?

கர்த்தரை ஆராதிப்பது என்பது நமக்கு கிடைப்பெற்ற மாபெரும் சிலாக்கியம். பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் தேவசமூகம் என்பது பயமும், நடுக்கமுடைய ஒன்றாக இருந்தது. இன்றோ ஆனந்த களிப்புடன் அவர்

Read more

நித்தியமானவைகள் 

நித்தியமானவைகள் எபிரெயர் நிருபத்திலிருந்து 1. நித்திய இரட்சிப்பு. 5:9 2. நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு. 6:2 3. நித்திய பிரதான ஆசாரியர். 6:20 4. நித்திய மீட்பு. 9:12 5. நித்திய ஆவி. 9:14 6.

Read more
%d bloggers like this: