இப்போதும் யாக்கோபே பயப்படாதே

தேவன் தம்முடைய ஜனங்களின் மேல் எவ்வளவாய் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை “பயப்படாதே” என்று ஏசாயா 43ம் அதிகாரத்தின் முற்பகுதியில் விளக்குகிறார்.

Read more

சாத்தானின் தந்திரங்கள்

ஏசாயா 36ம் அதிகாரத்திலிருந்து சாத்தானின் தந்திரங்களை அறிந்துகொண்டு விழிப்புடன் இருப்போம்.

Read more
%d bloggers like this: