கிருபையைச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்

சங்கீத புத்தகத்திலிருந்து
தேவனே… உமது கிருபையைச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சங்48:9

Read more
%d bloggers like this: