அடிச்சுவடு

“ஒரே அடிச்சுவடுகளில் நடந்தோமல்லவா.” 2 கொரிந்தியர் 12:18 2 கொரிந்தியர் புத்தகத்தில் அப்.பவுலும் உடன் சகோதரர்களும், கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வாழ்வில் வைத்த அடிச்சுவடு (முன்மாதிரி) என்ன? அப்படி என்ன

Read more

தேவன் உங்களோடேகூட இருக்க

அன்புக்கும் சமாதானத்துக்கும் காரணராகிய தேவன் உங்களோடேகூட இருக்கும்படி (2 கொரிந்தியர் 13:11) 1. சந்தோஷமாயிருங்கள் 2. நற்சீர் பொருந்துங்கள் 3. ஆறுதலடையுங்கள் 4. ஏகசிந்தையாயிருங்கள் 5. சமாதானமாயிருங்கள்

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: