மருந்தும், தடுப்பு மருந்தும்

இன்று முழு உலகும், அந்தஸ்தையும் ஆஸ்தியையும் அடுத்த இடத்தில் அகற்றிவிட்டு, ஆரோக்கியம் ஒன்றே அவசியம் என்ற புரிதலோடு, COVID-19-னிலிருந்து தப்பி வாழ விரும்புகிறது. வையக மாந்தர்க்கு,  ஆரோக்கிய

Read more

உண்மையை உணர்த்தும் உருவகங்கள்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைகளின் சிறப்பு, அவர் தாம் போதிக்க விரும்பும் காரியங்களை உவமைகளின் மூலமாகவும், உருவகங்களின் மூலமாகவும் போதித்தார். அதே முறையை அப்.பவுலும் தன்னுடைய நிருபங்களில்

Read more

நீ! நீ! நீ!

“நீயோ, தேவனுடைய மனுஷனே.” 1 தீமோ 6:11 பவுல் தீமோத்தேயுவிற்கு எழுதின நிருபங்களில், “நீ” என்ற வார்த்தையை, பல முறை பயன்படுத்தியுள்ளார். இதோ அவைகள்: ( தீமோத்தேயுவிற்கு

Read more

வேதவசனத்தினால் உண்டாகும் 7 பிரயோஜனங்கள்

வேதவசனத்தினால் உண்டாகும் 7 பிரயோஜனங்கள். 2 தீமோத்தேயு 3:15-17   1. இரட்சிப்புக்கேற்ற ஞானமுள்ளவனாக்குகிறது.  2. தேவனுடைய மனுஷனாகத் தேறப்பண்ணுகிறது.  3. நற்கிரியைகளுக்கு தகுதிபடுத்துகிறது.  4. உபதேசிக்கிறது.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: