பாடுகளின் பாதையிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கான ஜெபம்

பாடுகளின் பாதையில் பயணித்த பரிசுத்தவான்களுக்காக (தெசலோனிக்கேய விசுவாசிகளுக்காக), பவுல் அப்போஸ்தலன் ஏறெடுத்த பயனுள்ள ஜெபம்.(1தெச 3: 10-13 ) ஸ்தோத்திரத்தோடு துவங்கி …. 1 தெச 3:9

Read more

தெசலோனிக்கே சபையார்

தெசலோனிக்கே பட்டணத்தில் அப்.பவுல் செய்த குறுகிய கால ஊழியத்தின் மூலமாக (அப். 17:1-4) அங்கு உருவான சபைக்கு, பவுல் எழுதிய இந்த நிருபம் அவருடைய துவக்க கால

Read more

பவுலின் சுயவிபர படம்

1 தெசலோனிக்கேயர் 2ம் அதிகாரத்தில் பவுலின் சுயவிபர படம் 1. தைரியமான சுவிசேஷகன் 2:2 2. உத்தம உக்கிராணக்காரன் 2:4 3. ஆசையில்லா அப்போஸ்தலன் 2:5 4. பராமரிக்கும் தாய் 2:7 5. பாரமாயிராத பிரசங்கி 2:9 6. மாதிரியுள்ள பரிசுத்தவான் 2:10 7. அக்கரையுள்ள தகப்பன் 2:12

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: