மனந்திரும்புதல்

மனந்திரும்புதல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் முதல்படி மட்டுமல்ல, அது கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை சத்தியம். இன்று பல்வேறுவிதமான பிரசங்களை, செய்திகளை கேட்கிறோம். ஆனால், புதிய ஏற்பாட்டின் முதல் செய்தியும் முக்கிய

Read more

ஒநேசிமு

“கிறிஸ்துவுக்குள் ஓர் புதிய மனிதனின் வாழ்க்கை நிலை” (பிலேமோனுக்கு எழுதின நிருபத்திலிருந்து) பிலேமோனின் வீட்டில் அடிமையாக இருந்த ஒநேசிமு தன் எஜமானுடைய வீட்டில், தான் செய்த தவறினிமித்தம்,

Read more

நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கவேண்டும்

நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கவேண்டும் யோவான் 3:7  1. மறுபடியும் பிறத்தல் என்றால் என்ன? ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறப்பது. யோவான் 3:5  2. மறுபடியும் பிறத்தல் என்பது எது அல்ல? மாம்சத்தினால் பிறப்பது. யோவான் 3:6

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: