ஒநேசிமு

“கிறிஸ்துவுக்குள் ஓர் புதிய மனிதனின் வாழ்க்கை நிலை” (பிலேமோனுக்கு எழுதின நிருபத்திலிருந்து) பிலேமோனின் வீட்டில் அடிமையாக இருந்த ஒநேசிமு தன் எஜமானுடைய வீட்டில், தான் செய்த தவறினிமித்தம்,

Read more

நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கவேண்டும்

நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கவேண்டும் யோவான் 3:7  1. மறுபடியும் பிறத்தல் என்றால் என்ன? ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறப்பது. யோவான் 3:5  2. மறுபடியும் பிறத்தல் என்பது எது அல்ல? மாம்சத்தினால் பிறப்பது. யோவான் 3:6

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: