மோசேயின் ஜெபம் – 2

வாழ்க்கையின் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். மோசேக்கு தேவன் கடினமானதொரு வேலையை கொடுத்திருந்தார். காரணம், வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்களை வாக்குத்தத்த தேசத்திற்கு கொண்டு

Read more

விசுவாசத்தினாலே மோசே

விசுவாசத்தினாலே மோசே செய்தவைகள் எபிரேயர் 11ம் ஆதிகாரம் மோசே கொண்டிருந்த விசுவாசம் உலகமாகிய எகிப்தில் மகத்தான காரியங்களை (தியாகங்களை) செய்ய அவரை பெலப்படுத்தியது என்பதனை 7 காரியங்களின்

Read more

மோசேயின் ஜெபம் – 1

தேவனுடைய மனிதனாகிய மோசேயின் ஜெபம் (சங்கீதம்), நம்முடைய அனுதின வாழ்வில் தேவனை சார்ந்து வாழும்படி, தேவ சமூகத்தில் நாம் ஏறெடுக்க வேண்டிய ஜெபத்தின் பாடங்களை கற்றுத்தருகிறது. 1.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: