அழுகையின் ஆற்றல்

நம்முடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் அழுகை இடம்பெறுகிறது. தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கும்போதும் அழுதுகொண்டே பிறக்கும் நாம், போகும்போது அநேகரை அழ வைத்து விட்டும் போகிறோம், இவையெல்லாம் இயற்கை. ஆயினும், ஆண்டவர் சமூகத்தில் அழுவது ஆற்றல் மிக்கது.

Read more

கர்த்தருடைய கண்கள்

கர்த்தரது கண்களைக் குறித்த தேவனுடைய மனிதர்களின் சாட்சி

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: