சகரியாவின் இரட்சணிய பாடல்

பழைய ஏற்பாட்டில் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட “இரட்சிப்பு”, சரித்திரத்தில் நிறைவேற போகிறது. அந்த “இரட்சகர்” இதோ பிறக்கப் போகிறார் என்று சகரியா பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு தீர்க்கதரிசனமாய் பாடினார்.

Read more

மனந்திரும்புதல்

மனந்திரும்புதல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் முதல்படி மட்டுமல்ல, அது கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை சத்தியம். இன்று பல்வேறுவிதமான பிரசங்களை, செய்திகளை கேட்கிறோம். ஆனால், புதிய ஏற்பாட்டின் முதல் செய்தியும் முக்கிய

Read more

பாடுகளின் பலன்கள்

பாடுகள் நம்மை பலவீனப்படுத்துகிறது என்று எண்ணுகின்றோம். ஆனால், பவுல் தன்னுடைய சிறைவாசத்தின் மூலமாய் “பாடுகள் பலன்களைத் தருகிறது” என்பதை  பிலிப்பிய சபைக்கு எழுதுகின்றார்

Read more

தேவன் மனித வாழ்க்கையை தொடுகிறார்

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: