கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார்

“நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்” என்று கர்த்தர் ஏன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார்?

Read more

கர்த்தருடைய கண்கள்

கர்த்தரது கண்களைக் குறித்த தேவனுடைய மனிதர்களின் சாட்சி

Read more

கர்த்தர் உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார்

“வேலையாள் நிழலை வாஞ்சிக்கிறது” (யோபு 7:2) போல, இன்று மனிதன் நிம்மதிக்காய் நிழல்களைத் தேடி ஓடுகின்றான். நிலையற்ற நிழல்களைத் தேடி நிம்மதி இழந்ததுதான் மிச்சம். ஆமணக்கின் நிழலில்

Read more

கர்த்தரோ !

“கர்த்தருடைய ஒப்பற்ற தன்மையை அழுத்தமாக வேதம் வர்ணிக்கும்போது, “கர்த்தரோ” என்ற வார்த்தை, அவரின் ஆழமானத் தன்மையை அழுத்தமாக, நம்மை அடிக்கோடிடச் செய்கிறது. 1. கர்த்தரோ மெய்யான தெய்வம்.

Read more

இவர் யார்?

இவர் யார்? மத்தேயு 21:10 1.  காற்றும் கடலும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதே. மத் 8:27 2.  அதிகாரத்தோடே அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளையிடுகிறாரே. மாற் 1:27 3.  பாவிகளை

Read more

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிலிப்பியர் 2:11 1. நமது வேதபுத்தகத்திலும் அவர் கர்த்தர். ரோ 1:4, ஏசா 9:6 2. நமது இரட்சிப்பின் அறிக்கையிலும் அவர் கர்த்தர். ரோ 10:9, கொலோ 2:6

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: